گزارش ها حاکی از آن است که امروز جلسه فوق العاده شورا شهر با هفت نفز  از کشه در دفتر شورای اسلامی شهرطرق رود تشکیل شده است و گویا قرار است در خصوص اینکه در محله کشه کاری انجام نشده ، بحث و گفتگو داشته باشند.