ششمین باری تیم ملی فوتبال ایران امروز صبح در کشور گوام برگزار خواهد شد، کشوری که ملی پوشان برای رسیدن به آنجا سختی زیادی کشیدند.