عملیات آماده سازی فضای در نظر گرفته شده جهت ساخت پارک بازی شروع و در حال اجرا می باشد