17 مهر 1397 بازدید 190 بار
    ‍ باسمه تعالی (وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا) به نام آن خالقی که آغازوانجام کارهابه پروانه سلطان ارادت ومشیت اوست. فرماندارمحترم،نماینده محبوب مردم… ادامه مطلب...