این مسجد که دومین اثر ثبت شده ملی شهر طرق رود با قدمتی بالغ بر 700سال و با سبک و سیاق معماری دوره ایلخانیان در مرکز شهر طرقرود واقع گردیده است . وجود سه شبستان قدیمی با معماری و گچ بری های قرینه وسبک معماری اسلامی ، محراب گچی و وضوخانه سنگی مسجد و وجود درخت سرو خمیده ای در وسط مسجد به نام صبرین که سن انرا1200سال تخمین زده اندهمه . همه در کنار یکدیگر سبب گردیده تا این مسجد را علاوه بر مرکز ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی بعنوان یکی از شاخص های گردشگری شهر طرقرودمعرفی نماید.