مزایده پارک قایق سواری بند طرق رود سال 95

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in مناقصات و مزایده ها

       شهرداري طرق رود به استناد مصوبه شوراي اسلامي محترم شهر در نظر دارد محوطه دریاچه طرق رود را جهت ایجاد پارک قایق سواری در ایام سال نو(سال 1395)رابا قیمت پایه کارشناسی ده میلیون ریال از طریق آگهی مزایده و باشرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید./.

1-شرکت کنندگان باید توانایی مالی و مدیریتی جهت ایجاد پارک قایق سواری را داشته باشند.

2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3-شرکت کنندگان میتوانند جهت اطلاع از محل راه اندازی پارک قایق سواری به شهرداری مراجعه نمایند.

4-پیشنهاددهندگان باید معادل مبلغ 000/000/5 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0104629754001بنام سپرده جاری شهرداری طرق رود واریز نمایند..

5- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 10/12/94در پاكت لاك و مهر شده محتوي فيش سپرده بانكي و برگ پيشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگي و براساس درصدی از درامد همراه با آدرس و درصورت امكان ذكر شماره تلفن پس ازمهرو امضاء به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .

6-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است و پيشنهادات مخدوش و مبهم ، ناخوانا وفاقد فيش سپرده و يا ضمانتنامه بانكي ترتيب اثر نخواهد داد.

7- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده انان با هماهنگی قبلی در کمیسیون اگهی مزایده ازاد میباشد.

8- پيشنهادات واصله رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 11/12/94 در محل شهرداري با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري قرائت تا تعيين برنده شوند .

9- سپرده هاي نفر اول ،دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. چنانچه نفر دوم نیز حاضر به عقد قرارداد نگردد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد میگردد.برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد باید مبلغی را بعنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب سپرده شهرداری(ذکرشده در بند4)واریز و رسید ان را به شهرداری تسلیم نماید.

10- تامین کلیه نیروی انسانی ماهر،نجات غریق و کلیه لوازم و قایق ها جهت ایجاد پارک قایق سورای بر عهده پیمانکار می باشد.

11-کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات- بیمه پرسنل بیمه حوادث و... بر عهده پیمانکار است.

12-مدت زمان برگزاری پارک قایق سورای از تاریخ 28/12/1394 لغایت 31/1/1395میباشد.

 

برای دانلود اینجا کلیک نماید