آگهی مناقصه عمومی قسمتی از امور خدماتی خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله – نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت اول

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in مناقصات و مزایده ها

*آگهی مناقصه عمومی نوبت اول*

 

شهرداری طرق رود در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر  قسمتی از امور خدماتی خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله نگهداری و توسعه فضای سبز بصورت حجمی  در حد حجم کاری7 نفر نیروی کارگری به پیمانکار واجد شرایط  به شرح ذیل  واگذار نماید :

 

1- پیمانکار می بایستی دارای ظرفیت کاری و نیز صلاحیت فنی وتوان مالی جهت پرداخت ضمانتهای معتبر بانکی راداشته باشد.

2-متقاضیان واجدشرایط می توانند تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه  95/03/27 به واحد خدمات شهری شهرداری طرق رود  مراجعه ونسبت به موقعیت ،نوع کار ،مشخصات فنی ومحدوده کاراقدام نماید.

3-سپرده ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 125/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یاچک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری طرق رود یا واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری شماره 0104629754001 نزد بانک صادرات  بنام شهرداری طرق رود.

4- سوابق کاری و مستندات شرکت شامل اساسنامه، آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء  به همراه اصل ضمانت نامه بانکی  یا فیش سپرده  در پاکت الف  ارائه شود.

5-متقاضیان باید پیشنهادات خودرابر اساس آنالیز قیمت حجم کاری(حقوق و مزایای کامل سال 95) 7 نفرنیروی کارگری در هرماه  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 95/03/29 به طورجداگانه  در برگ پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگی در پاکت (ب)قرارداده وممهور به مهر شرکت به دبیرخانه شهرداری طرق رود تحویل  و رسید دریافت نمایند.

6-پیشنهاددهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنماید.

7-پیشنهادات رسیده درساعت 12روزیکشنبه  مورخ 95/03/30 در کمیسیونی که بدین منظور در دفتر کار آقای شهردار تشکیل می گرددرسیدگی وپس از بررسی مدارک ارسال شده  نتیجه اعلام میگردد.

8-کمیسیون در رد یاقبول پیشنهادات رسیده مختار است .

9-به پیشنهاداتی که قبل از موعد مقرراعلام شده در شرایط آگهی برسد یا مخدوش یابدون سپرده باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

10-سپرده نفرات اول ،دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند، چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و کمیسیون مجددا" تصمیم گیری خواهد نمود.

11-کسورات قانونی اعم از بیمه ،مالیات ..بعهده پیمانکار می باشد که از صورت وضعیت کسر خواهد گردید.

12.کلیه هزینه های متعلقه شامل اگهی روزنامه و ...به عهده برنده مناقصه خواهد بود.