• پیام تقدیر وتشکر

      Read More
 • اصلاح پیاده روی مقابل بانک صادرات

  اصلاح پیاده روی مقابل بانک صادرات

        Read More
 • اجرای فاز دوم بلوک فرش رفیوژ میانی بلوار طرق _ باغستان پایین

  اجرای فاز دوم بلوک فرش رفیوژ میانی بلوار طرق _ باغستان پایین

 • پیام تسلیت به مناسبت شهادت پاسدار شهید محمد مهدی لطفی نیاسر

  پیام تسلیت به مناسبت شهادت پاسدار شهید محمد مهدی لطفی نیاسر

      Read More
 • تقدیر و تشکر از مشاور امور بانوان فرمانداری به جهت همراهی و همکاری در برگزاری برنامه اولین نوروزگاه شهر طرق رود

  تقدیر و تشکر از مشاور امور بانوان فرمانداری به جهت همراهی و همکاری در برگزاری برنامه اولین نوروزگاه شهر طرق رود

      Read More
 • تقدیر و تشکر شهردار،رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر از فرماندار شهرستان نطنز به جهت حمایت و راهنمایی در برگزاری اولین نوروزگاه شهرطرق رود

  تقدیر و تشکر شهردار،رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر از فرماندار شهرستان نطنز به جهت حمایت و راهنمایی در برگزاری اولین نوروزگاه شهرطرق رود

      Read More
 • حضور در جشن هسته ای شهرستان نطنز حسینیه مرکز شهر نطنز

  حضور در جشن هسته ای شهرستان نطنز حسینیه مرکز شهر نطنز

      Read More
 • نمونه ای از درب چوبی قدیمی منازل شهر طرق رود

  نمونه ای از درب چوبی قدیمی منازل شهر طرق رود

      Read More
 • پرداخت عوارض خودرو

      Read More
 • نمایی از خانه بسیار زیبا و تاریخی در شهر طرق

  نمایی از خانه بسیار زیبا و تاریخی در شهر طرق

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

فرآیند اخذ پروانه ساختمان از شهرداری

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in فنی و شهرسازی

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

·         تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان  

·         ارائه مدارك مالكيت

·         فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

·         ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

·         پوشه پلاستیکی

·         ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

·         بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل

·         بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

·         تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي

الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.

ب: باشد

ب-1:نياز به تغيير كاربري و... نداشته باشد طبق ضوابط به رديف 4 مراجعه كند.

ب-2:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:

·         تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

·         معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.

·         دستور تهيه نقشه

·         معرفي به دفاتر مهندسي و تعيين ناظر ساختمان و تهيه نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات

·         نقشه هاي تهيه شده :

·         نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهد نظارت مهندس ناظر ضمناً توسط دفتر نظام مهندسي منطقه مهرو امضاء شده باشد كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد.

·         تسليم شرح عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.

·         معرفي ذينفع جهت بيمه اجباري كارگران ساختماني .

·         چنانچه واحد تجاري داشته باشد جهت مفاصاحساب به اداره كار معرفي مي گردد.

·         مالك پس از اخذ جواب اداره بيمه و اداره كار جهت اخذ دستور از شهردار و ثبت در دبيرخانه به شهرداري مراجعه و مدارك را جهت درج در پرونده خود تحويل دفتر فني شهرداري مي دهد.

·         صدور فيش عوارض متعلقه و تحويل به مالك

·         اخذ فرم تسويه حساب

·         مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري اصناف خدمات شهري فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

·         صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان )

·         تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني

·         اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تحويل شناسنامه ساختمان به مهندس ناظر و ارائه فرم گزارش روند عمليات ساختماني به ايشان همراه با يك نسخه نقشه تأئيد و امضا شده و ممهور به مهر شهرداري .

·         ارائه فرم تعهد رعايت مهلت تمديد و رعايت تعريض و كرسي چيني و تعهد عدم بكارگيري اتباع بيگانه ( اعمال ماده 181 قانون كار )