• واگذاری قطعه زمین به متراژ 1500 مترمربع ازطرف خیرمحترم به منظور احداث مجتمع فرهنگی ورزشی

  واگذاری قطعه زمین به متراژ 1500 مترمربع ازطرف خیرمحترم به منظور احداث مجتمع فرهنگی ورزشی

      Read More
 • اهدا تندیس ولوح هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کونگ فو توا به شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر طرق رود

  اهدا تندیس ولوح هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کونگ فو توا به شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر طرق رود

      Read More
 • اهدای جوایز هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشورپیشکسوتان کونگ فوتوا سنتی در بخش ممای شهرستان نطنز شهر طرق رود آذر ماه 1396

  اهدای جوایز هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشورپیشکسوتان کونگ فوتوا سنتی در بخش ممای شهرستان نطنز شهر طرق رود آذر ماه 1396

      Read More
 • نتایج هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کونگ فوتوآ سنتی در بخش ممای آذر ماه 1396 شهر طرق رود

  نتایج هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کونگ فوتوآ سنتی در بخش ممای آذر ماه 1396 شهر طرق رود

      Read More
 • حضور شهردار ،رئیس واعضای شورای شهر واستاد دهقانیان و مسولین در سالن برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشورپیشکسوتان کونگ فوتوا

  حضور شهردار ،رئیس واعضای شورای شهر واستاد دهقانیان و مسولین در سالن برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشورپیشکسوتان کونگ فوتوا

      Read More
 • سالن برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کونگ فوتوآ-شهر طرق رود

  سالن برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کونگ فوتوآ-شهر طرق رود

      Read More
 • دیدار رئیس کونگ فوتوآ سنتی کشور با شهردار و رئیس واعضای شورای اسلامی شهر و هماهنگی مسابقات

  دیدار رئیس کونگ فوتوآ سنتی کشور با شهردار و رئیس واعضای شورای اسلامی شهر و هماهنگی مسابقات

      Read More
 • دیدار نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار وگفتگودر خصوص مسائل ومشکلات نیروهای این واحد

  دیدار نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار وگفتگودر خصوص مسائل ومشکلات نیروهای این واحد

      Read More
 • بازدید از محل برگزاری مسابقات

  بازدید از محل برگزاری مسابقات

      Read More
 • جلسه هماهنگی مسابقات کشوری اجرای تکنیک (مومای) در رده سنی پیشکسوتان وخرد ورزان بخش آقایان کمیته کونگ فوتوا سنتی

  جلسه هماهنگی مسابقات کشوری اجرای تکنیک (مومای) در رده سنی پیشکسوتان وخرد ورزان بخش آقایان کمیته کونگ فوتوا سنتی

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10