• زیبا سازی و تکمیل پیاده رو جلو ساختمان شورا ی اسلامی شهر وشورای حل اختلاف وپست بانک

  زیبا سازی و تکمیل پیاده رو جلو ساختمان شورا ی اسلامی شهر وشورای حل اختلاف وپست بانک

      Read More
 • جلسه ستاد گرامیداشت اعیاد طرق رود

  جلسه ستاد گرامیداشت اعیاد طرق رود

      Read More
 • پیاده روسازی باغشوره

  پیاده روسازی باغشوره

      Read More
 • ادامه بلوک فرش رفیوژ میانی بلوار طرق به طرف باغستان پایین

  ادامه بلوک فرش رفیوژ میانی بلوار طرق به طرف باغستان پایین

      Read More
 • نصب دو عدد پل مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر ،شورای حل اختلاف وپست بانک شهر

  نصب دو عدد پل مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر ،شورای حل اختلاف وپست بانک شهر

      Read More
 • برش آسفالت وهدایت ابهای سطحی میدان به بیرون از میدان

  برش آسفالت وهدایت ابهای سطحی میدان به بیرون از میدان

      Read More
 • دیدار با خانواده جانباز سبیلان در روستای طار

  دیدار با خانواده جانباز سبیلان در روستای طار

      Read More
 • دیدار با خانواده جانباز مرحوم نوروزی

  دیدار با خانواده جانباز مرحوم نوروزی

      Read More
 • مسابقه تیراندازی ویژه خواهران

  مسابقه تیراندازی ویژه خواهران

      Read More
 • رفع آبگرفتگی معابر توسط کارگران خدوم شهرداری

  رفع آبگرفتگی معابر توسط کارگران خدوم شهرداری

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10