واحد فنی شهرسازی

null

مهندس علیرضا سپهری

مسئول شهرسازی شهرداری طرق رود

ارشد مهندسی معماری

مهندسی معماری


معرفی فنی و شهرسازی
رشد فرآیند جمعیت کشور به ویژه مناطق شهری ،استفاده بهینه از فضای شهری را اجتناب ناپذیر میسازد ، طرح های جامع و تفصیلی شهرها به منظور ایجاد زمینه برای بهره وری مناسب از ظرفیتهای شهری متناسب با نیاز ساکنین آن برنامه ریزی و طرح ریزی می شوند و یکی از مهمترین عوامل کنترل و هدایت توسعه ی کالبدی شهرسازی به وجود آمده تا ساختمان ها طوری احداث شوند که هیچ ساختمانی مزاحم ساختمان های مجاور خود نشوند لذا جهت رعابت این ضوابط قانونی ماده صد شهرداری ماکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها و یا حریم شهر را مکلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا هر گونه تفکیک اراضی، از شهرداری پروانه اخذ نماید و بدین ترتیب شهرداری طبق اصول فنی منطقه بهمالک پروانه متقاضی راهنمایی می شود که طبق اصول فنی منطقه به مالک پروانه داده و در آن پروانه متقاضی راهنمایی می شود که طبق نقشه و شرایط مندرج در پروانه ساختمان های خود را اصلاح نماید در صورتی که مالکین اراضی، بدون دریافت پروانه و یا مخالفت مفاد پروانه و یا مازاد پروانه احداث بنا نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی آنها جلوگیری نماید و پرونده متخلف ساختمانی را به کمیسیون مذکور تخلف را بررسی نموده و حسب مورد رأی به جریمه، پلمپ و یا تخریب صادر می نماید تا بدینوسیله از ناهنجاریهای ساختمان سازی شهری جلوگیری به عمل آورد

 

شرح وظایف:

  • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

  • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

  • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری

  • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

  • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه

  • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری

  • تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر

  • برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی

  • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر با اولویت معماری سنتی

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست