واحد کسب و پیشه

null

مهندس علی یزدان فر

مسئول امور کسب و پیشه

  • صدورجوابیه برای متقاضیان  پروانه کسب که از سوی اتحادیه ها معرفی میشوند
  • پلمپ واحدهای صنفی متخلف
  • صدور اخطارجهت کسبه متخلف
  • همکاری مستمر با اداره بازرگانی و نظارت شهرستان جهت بازرسی از واحدهای صنفی
  • پیگیری وصول عوارض سالیانه کسب و پیشه
  • پیگیری و اخذ مجوز از شورای اسلامی جهت نرخ گذاری کرایه تاکسی شهری و تاکسی تلفنی
  • سرکشی به خبازی های شهر و معرفی افراد متخلف به شورای آرد و نان
  • صدور دفترچه و کارت تاکسی شهری جهت تاکسی های موجود شهر
  • فعال نمودن سیستم رایانه کسب و به روز رسانی اطلاعات کسب در سال جاری
  • پیگیری وصول عوارض کسب
فهرست